Thứ Hai, 24/06/2013

Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh trung tâm văn hóa doanh nhân việt nam

Tại buổi gặp mặt các chi nhánh của TT VHDN VN, các đại biểu đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của các chi nhánh tại các địa phương.
Toàn văn Quy chế như sau:
Điều 1: Tôn chỉ mục đích: Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam (TTVHDNVN)
Là tổ chức có chức năng: tổ chức, tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong cả nước để nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn về văn hóa doanh nhân,văn hoá doanh nghiệp làm cơ sở cho các việc xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp theo tiêu chí: Tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, có đạo đức trong kinh doanh, có tâm, có tầm để nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh bền vững, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. TT có chức năng xét, trao các biểu tượng VHDN cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong cả nước để tôn vinh và biểu dương.
Chi nhánh Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam (gọi tắt là chi nhánh – CN) là tổ chức trực thuộc Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm – TT) được thành lập theo quyết định của giám đốc TT và được UBND tỉnh thành nơi đặt trụ sở chi nhánh đồng ý, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán độc lập, chụi trách nhiệm trước Trung tâm và pháp luật, hoạt động theo tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ của TTVHDNVN và quy chế tổ chức hoạt động của CNTT.
Điều 2: Chức năng nhiệm vụ của các chi nhánh TTVHDNVN
Các chi nhánh Trung tâm trong cả nước có các chức năng nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tập hợp, kết nạp các doanh nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để sinh hoạt theo tôn chỉ mục đích của TTVHDNVN
2. Xây dựng các kế hoạch hàng năm, dài hạn trình ban Giám đốc TTVHDNVN phê chuẩn.
3. Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đ• được Giám đốc Trung tâm phê chuẩn, báo cáo kế hoạch hàng năm và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đ• định.
4. Theo dõi, đưa tin các hoạt động của chi nhánh Trung tâm, những gương người tốt việc tốt, hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp các thông tin nổi bật của địa phương để Trung tâm đăng tải lên các tạp chí, ấn phẩm của Trung tâm.
5. Khuyến khích các chi nhánh TT phát hành tạp chí văn hóa doanh nhân đến các bạn đọc trong và ngoài chi nhánh Trung tâm.
6. Tổ chức  sinh hoạt định kỳ thường xuyên cho các hội viên
7. Tổ chức giao lưu sinh hoạt, sáng tác văn hóa, văn học nghệ thuật cho các hội viên trong TT.
8. Kết nạp hội viên mới hoặc khai trừ theo quy định.
9. Tổ chức cho các hội viên giao lưu kinh nghiệm, sản phẩm hàng hóa, lĩnh vực ngành nghề với nhau để phối hợp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh.
10. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với các hội viên hàng năm để báo cáo Ban Giám đốc TT khen thưởng hoặc kỷ luật. Giới thiệu các doanh nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện tiêu chuẩn để Trung tâm xét trao biểu tượng văn hóa doanh nhân hoặc các phần thưởng tiêu biểu.
Điều 3: Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành chi nhánh Trung tâm
- Chi nhánh Trung tâm văn hóa doanh nhân tại các tỉnh thành có: Ban Giám đốc, Giám đốc các Phó giám đốc, Câu lạc bộ, các phòng ban và bộ phận kế toán.
+ Ban Giám đốc Trung tâm gồm có Giám đốc và hai Phó giám đốc. Ban Giám đốc hoạt động theo quy chế tổ chức của chi nhánh được giám đốc Trung tâm phê chuẩn.
- Ban Giám đốc có tránh nhiệm lập kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn để báo cáo Ban Giám đốc TT phê duyệt, quyết định việc kết nạp thành viên mới hoặc khai trừ thành viên trong chi nhánh.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đ• đề ra; chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của chi nhánh Trung tâm trước Ban Giám đốc và Giám đốc TTVHDNVN.
- Quyết định các khoản thu chi tài chính trong chi nhánh TT.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác theo kế hoạch, giải quyết các khiếu nại của Hội viên
+ Giám đóc chi nhánh Trung tâm do Giám đốc TTVHDNVN bổ nhiệm theo đề nghị của Ban Giám đốc chi nhánh hoặc chánh văn phòng Trung tâm.
- Giám đốc chi nhánh có tránh nhiệm cùng Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các hoạt động của chi nhánh theo kế hoạch hoạt động của chi nhánh đ• được Ban Giám đốc chi nhánh nhất trí biểu quyết thông qua và được Ban Giám đốc TTVHDNVN phê duyệt.
- Trực tiếp chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh Trung tâm trước Ban Giám đốc TTVHDNVN và các cơ quan nhà nước nơi chi nhánh đặt trụ sở.
- Giám đốc chi nhánh có quyền bổ nhiệm Phó giám đốc, chánh văn phòng, kế toán trưởng chi nhánh và báo cáo về việc bổ nhiệm các chức danh trên với Giám đốc Trung tâm.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển chọn nhân sự, quản lý con dấu, tài khoản và các nguyên tắc thu chi tài chính.
- Giám đốc chi nhánh TT có thể bị cách chức trong các trường hợp sau: vi phạm pháp luật; vi phạm các quy định về tài chính hoặc các quy định khác của quy chế chi nhánh TT, điều hành chi nhánh không hiệu quả
Điều 4: Thành viên chi nhánh
1. Đối tượng: Thành viên các chi nhánh TTVHDNVN bao gồm: Các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các văn nghệ sỹ tán thành quy chế tổ chức hoạt động của TTVHDNVN và đồng ý tham gia vào CN Trung tâm.
2. Điều kiện tham gia: Các đối tượng nêu tại điều 4.1 trên đây không giới hạn quốc tịch, không vi phạm pháp luật hoặc đang thi hành án, hoàn thành tốt các nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ của doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, có tinh thần xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam theo tôn chỉ mục đích của quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm văn hóa doanh nhân Việt Nam và quy chế của các chi nhánh, tự nguyện tham gia, xin gia nhập hội viên.
3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên:
- Được tham gia sinh hoạt trong tất cả các hoạt động của chi nhánh Trung tâm mình đăng ký và các hoạt động khác của TTVHDNVN khi có tổ chức; thành viên của chi nhánh đồng thời là thành viên của Câu lạc bộ văn hóa doanh nhân Việt Nam.
- Được giao lưu, ưu tiên quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình trên các ấn phẩm, tạp chí của TTVHDNVN; được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khi bị sâm hại; được tôn vinh khen thưởng khi đạt các thành tích cao; được tham gia các khóa, lớp, chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng về kinh doanh, kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng, các khóa lớp, hội thảo về xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp…
- Nghĩa vụ: Tôn trọng và thực hiện các quy định của quy chế Trung tâm và quy chế chi nhánh, đóng góp hội phí đúng và đủ theo quy định của chi nhánh không làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hình ảnh, thương hiệu của TTVHDNVN.
- Thành viên chí nhánh có thể bị khai trừ ra khỏi TT trong các trường hợp sau: vi phạm pháp luật bị phạt tù; không tôn trọng hoặc vi phạm các quy định trong quy chế TT; hai năm liên tiếp không đóng hội phí.
Điều 5: Câu lạc bộ Văn hoá Doanh nhân Việt Nam
CLB VHDNVN là nơi sinh hoạt của các thành viên trong chi nhánh TT VHDNVN có cùng tôn chỉ mục đích xây dựng văn hoá doanh nhân, văn hoá doanhh nghiệp, cùng sẻ chia những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh giơí thiệu trao đổi sản phẩm, hàng hoá hỗ trợ nhau trong kinh doanh và cuộc sống; CLB hoạt động theo nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, có ý thức, tinh thần xây dựng CLB, xây dựng TT VHDNVN.
- Ban Giám đốc chi nhánh cử Giám đốc hoặc một phó giám đốc trực tiếp phụ trách CLB. CLB hoạt động theo quy chế tổ chức hoạt động của CLB VHDNVN do Giám đốc TT ký ban hành
Điều 6: Các quy định về tài chính
- Các khoản thu của chi nhánh Trung tâm: Thu phí hội viên; các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trung tâm; hỗ trợ của Cơ quan nhà nước nơi Trung tâm đặt trụ sở chi nhánh, các khoản thu khác …
- Các khoản chi: Chi nhánh Trung tâm được chi các khoản sau: Trả lương cho nhân viên văn phòng, phụ cấp cho Ban Giám đốc, các khoản chi cho văn phòng phẩm, thuê trụ sở, công tác phí, tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu, hội họp, hội thảo, tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên của chi nhánh …
- Việc thu chi, quản lý tài chính của các chi nhánh Trung tâm thực hiện theo các quy định về tài chính của pháp luật. Hàng năm các chi nhánh phải báo cáo tình hình tài chính của chi nhánh về Ban Giám đốc Trung tâm trước ngày 31/12.
- Mức thu hội phí của các hội viên tại các chi nhánh do BGĐCN tự quyết định nhưng không được cao hơn mức quy định hội phí tại địa phương; hàng năm các chi nhánh có ngh•i vụ nộp phí hỗ trợ Trung tâm theo quy định.
Điều 7: Mối quan hệ giữa TTVHDNVN và các chi nhánh TTVHDNVN
6.1: TTVHDNVN là cơ quan chủ quản trực tiếp cuả các chi nhánh TTVHDNVN trong cả nước, TT thống nhất quản lý các chi nhánh theo quy chế của Trung tâm và quy chế quản lý của các chi nhánh Trung tâm. TTVHDNVN có trách nhiệm gia quyết định thành lập các chi nhánh Trung tâm trong cả nước , bổ nhiệm Giám đóc chi nhánh Trung tâm, phê duyệt các kế hoạch hoạt động của các chi nhánh hàng năm và dài hạn, cử một Phó giám đốc chuyên phụ trách các chi nhánh; trực tiếp thanh tra, kiểm tra giám sát các hoạt động của các chi nhánh Trung tâm; khi phát hiện các hoạt động của chi nhánh Trung tâm trái với tôn chỉ mục đích , chức năng nhiệm vụ mà quy chế đ• ban hành hoặc chưa ban hành nhưng trái với các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của TTVHDNVN hoặc các cơ quan nhà nước; tổ chức  công dân tại địa phương nơi có chi nhánh đặt trụ sở tuỳ mức độ nặng nhẹ mà Ban Giám đốc Trung tâm có thể yêu cầu đình chỉ các hoạt động của chi nhánh Trung tâm và trực tiếp giám đốc chi nhánh phải báo cáo và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm và pháp luật.
- Ban Giám đốc TTVHDNVN có trách nhiệm: Tạo điều kiện giúp các chi nhánh TT thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đ• định như tổ chức hội thảo cử chuyên gia, chuyên viên về kinh tế, pháp luật về nói chuyện với các chi nhánh; bảo vệ khi các thành viên bị sâm hại về quyền và lợi ích hợp pháp; là cầu nối giữa các cơ quan Trung ương với CN – TT tiếp thu các phản ảnh của các doanh nhân, doanh nghiệp là thành viên của CN về các chính sách đối với nhà nước để có ý kiến phản ánh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương; giải quyết các mâu thuẫn nội bộ giữa Ban giám đốc Trung tâm với hội viên hoặc trong nội bộ Ban giám đốc mà chi nhánh không tự giải quyết được; thanh kiểm tra giám sát các hoạt động của các chi nhánh theo đúng tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ đ• quy định, khen thưởng, kỷ luật kịp thời.
6.2. Chi nhánh Trung tâm có nghĩa vụ: Chủ động trong mọi hoạt động của chi nhánh; độc lập hạch toán tài chính nhưng phải theo đúng các quy định thu chi của quy chế và pháp luật; chịu sự thanh kiểm tra, giám sát của Ban giám đốc TT, báo cáo đầy đủ kịp thời các hoạt động của chi nhánh với Trung tâm theo định kỳ hoặc bất cứ khi nào Trung tâm yêu cầu; báo cáo kịp thời các hoạt động phát sinh với Trung tâm để phối họp giải quyết. Ban giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm trong tất cả các hoạt động của chi nhánh trước Ban giám đốc Trung tâm và cơ quan nhà nước nơi chi nhánh đặt trụ sở.
Điều 8:   Quy định chung:
Quy chế này được Ban giám đốc TTVHDNVN nhất trí thông qua trước khi lấy ý kiến đóng góp của Ban giám đốc các chi nhánh trong cả nước, quy chế gồm 8 điều 5 trang có hiệu lực từ ngày Giám đốc TTVHDNVN ký quyết định ban hành; quy chế có hiệu lực chung và áp dụng cho tất cả các chi nhánh TTVHDNVN trong cả nước thực hiện. Việc sửa đổi bổ xung quy chế tổ chức hoạt động của các chi nhánh khi được 2/3 số thành viên trong Ban giám đốc TTVHDNVN biểu quyết nhất trí.

Giám đốc TTVHDNVN